Affärsöversikt 2017

De varmare vintermånaderna jämfört med året innan påverkade efterfrågan på energi

De varmare vintermånaderna jämfört med året innan påverkade efterfrågan på energi 2017. Elförbrukningen minskade med 1,2 procent i Åbo jämfört med föregående år. Åbo Energis omsättning och rörelseresultat förblev på samma nivå som föregående år. Elens och värmens leveranssäkerhet låg på rekordnivåer. Flerbränslekraftverket i Nådendal stod klart i december 2017 och kommer att märkbart öka på andelen förnybara energikällor i Åbo Energis el- och värmeproduktion. Det mål vi ställt upp för 2020 kommer vi antagligen att nå redan 2018, dvs. av den energi vi säljer kommer mer än 50 procent att vara producerad med förnybara energikällor.

Den varmare vintern minskade även den sålda fjärrvärmen

Man sålde 1927 gigawattimmar (1970 GWh) i fjärrvärme. Den varmare vintern jämfört med föregående år påverkade mängden såld fjärrvärme. Basproduktionen av fjärrvärme producerades av Turun Seudun Energiantuotanto Oy på kraftverken i Nådendal, biovärmecentralen i Oriketo och värmepumparna i Kakola. Av den anskaffade värmen producerades 34 procent (28 procent) med förnybar energi.

Värmens leveranssäkerhet förblev på mycket god nivå. Avbrott i fjärrvärme-distributionen var i genomsnitt 43 minuter per kund (2016: 1 h 18 min).

År 2017 pågick två projekt som är av stor vikt för fjärrvärmens produktion och leveranssäkerhet. Det nya flerbränslekraftverket i Nådendal invigdes i december 2017 och kommer att öka andelen förnybara bränslen till över 50 procent i fjärrvärmeproduktionen under 2018. Byggandet av en ny ångcentral inleddes i Artukais. Ångcentralen använder skogsflis som bränsle och då centralen är klar kommer den att ersätta oljan som bränsle. Anläggningen producerar ånga för fem stora industriföretag i Artukaisområdet.

Under årets lopp förbereddes ändringen av fjärrvärmens prissättningsstruktur. Prissättningsstrukturen träder i kraft i mars 2018. Fjärrvärmens prissättningsstruktur förnyades för att motsvara den nya produktionsstrukturen samt de verkliga produktionskostnaderna. Syftet med säsongsprissättningen är även att uppmuntra kunderna till energieffektivitet och att fästa deras uppmärksamhet på förbrukningens effekttoppar.

Under året var vi justerades fjärrvärmepriset två gånger, främst på grund av förändringar i världsmarknadspriset på kol.

Elöverföringen alltjämt bland de förmånligaste i landet

El som överfördes till kunder i det egna distributionsområdet uppgick till 1480 GWh (1497 GWh) och till andra nätinnehavare 519 GWh (498 GWh). I Åbo ökade nybyggandet menelförbrukningen minskade dock med 1,2 procent jämfört med föregående år på grund av det varmare vädret. Elen som överfördes till andra nätinnehavare ökade dock med 4,4 procent främst beroende på industriuppsvingen inom Carunas nätområde. Den totala överföringen inom elnätet ägt av Turun Energia Sähköverkot Oy ökade därmed med sammanlagt 0,2 procent.

Antalet förbrukningsställen var sammanlagt 83 121 (80 778) i slutet av året, vilket är en ökning med 2,9 procent. I Åbo finns det även cirka 43 500 elförbrukningsställen i samköpta hus som är s.k. bakkonsumenter som inte direkt är kunder hos Turku Energia Sähköverkot Oy. Det totala antalet anslutningar var 19 761 varav 208 st. anslutningar var nya.

Eldistributionens kvalitet låt alltjämt på mycket god nivå. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund var i slutet av året 8 min 54 s (9 min 14 s).

Elöverföringsavgifterna höjdes en gång ifjol. Höjningen berodde på Fingrids beslut att höja sina stam- och regionnätsavgifter från och med början av 2017. Turku Energia Sähköverkot Oy:s prissättning tillhör alltjämt de mest förmånliga i landet.

Det största ändringsarbetet på nätet utfördes i samband med utvidgningen av Medisiina (det nybygge Suomen Yliopistokiinteistöt Oy lät bygga i Kuppis), där en 110 kV-kabel och åtta mellanspänningskablar flyttades bort ur vägen för nybygget. Det underhåll som öppnade GIS-maskineriet på elstationen i Ilpois avslutades. Ett projekt för att förnya mellanspänningsreläerna på tre elstationer inleddes under sommaren.

I distributionsnätet fortsatte kablingen av luftledningarna både i mellanspänningsnätet och lågspänningsnätet. För lågspänningsnätets del låg det största saneringsobjektet i Kastu.

Nya objekt lades till i fjärranvändningen och distansövervakningen av transformatorerna. Installationen av felindikatorerna som kan läsas av på distans började och fortsätter ännu under 2018. Övergången till IP-baserad dataöverföring i fibernätet inleddes för elstationernas fjärrdriftsförbindelser genom att skaffa ny kopplingsutrustning och genom nätverksdefinitioner.

I administrationen av mätdata fortsattes säsongsbytesprojektet av de äldre distansmätarna. Under 2017 byttes fler än 10 000 mätare ut (projektet fortsätter fram till juni 2018). Dessutom installerades fler än 2600 mätare i nya förbrukningsplatser.

Nya produkter och tjänster för elkunderna

Vår elförsäljningsaffärsverksamhet satsade på att utveckla och producera nya produkter och tjänster. Under årets lopp ingicks samarbetsavtal med Finnwind Oy och Optiwatti Oy med syftet att svara på kundernas efterfrågan på servicemarknaderna. I och med serviceavtalet omfattar Åbo Energis utbud nu solpanelpaket som erbjuds kunderna samt styrsystem för eluppvärmda hem.

Solkraftverket på Teknologiakiinteistö Oy:s tak i Kuppis utökades med hundra paneler för att svara på efterfrågan på solkraft. Kunderna kan hyra en egen panel hos kraftverket och den energi som panelen förbrukar tas upp som gottskrivningar på deras fakturor.

Åbo Energi lanserade även tjänsten Ekotakuu som gör att kunderna kan säkerställa ursprunget på den produkt de köper som tillverkats med blandad el, eller genom att skaffa en förnybar produkt ge sin extrasatsning för miljöns bästa med tjänsten Ekotakuu Extra.

Åbo Energis elproduktionsandelar utgörs av intresseföretagens andelar av vatten-, vind- och kombinerad el- och värmeproduktion. Produktionen av dessa motsvarade över hälften av den el som Åbo Energi säljer. Åbo Energi har elproduktionsandelar i Turun Seudun Energiantuotanto Oy (39,5 %), Svartisen Holding AS (34,74 %), Kolsin Voima Oy (22,5 %) och Suomen Hyötytuuli Oy (12,5 %). Åbo Energi skaffade elen som bolaget säljer från den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Elproduktionen belastades alltjämt av elens låga marknadspriser.

Nådendal flerbränslekraftverk som invigdes i december 2017 kommer att öka antalet förnybara energikällor märkbart bland den el som säljs av Åbo Energi. Även andelen el som vi producerar med vindkraft kommer att mer än fördubblas under det gångna året. Vindkraftens andel av den elproduktion som Åbo Energi skaffar kommer att mer än tvådubblas under det gångna året tack vare de havsvindkraftsparker vårt intressebolag Suomen Hyötytuuli Oy färdigställde ifjol samt de bilaterala inköpsavtal vi ingått.

Inom tjänsteproduktionen fokuserade vi på att stödja elöverföringsprocesserna och genomföra infrastrukturtjänster

Inom Åbo Energis tjänsteproduktion fokuserade vi enligt strategin på att stödja koncernen Åbo Energis elöverföringsprocesser samt på att erbjuda infrastrukturtjänster i anslutning till gatubelysning och trafikljus. Tjänsteproduktionen tillhandahålls av enheten Entreprenadtjänster med cirka 80 anställda.