Energianskaffning 2017

Energianskaffning

Vårt mål är att över hälften av elen och värmen som vi skaffar år 2020 kommer att produceras med förnybara och koldioxidfria energikällor. Vi kommer nå det här målet redan tidigare. För att uppnå målet genomför vi flera projekt som antecknats i koncernens strategi och miljöprogram. Vi utvecklar energianskaffningen genom våra egna topp- och reservkraftverk och våra intresseföretag. Störst inverkan på mängden förnybar energi och de minskade utsläppen har det nya flerbränslekraftverket (Turun Seudun Energiatuotanto Oy) som i slutet av 2017 står klart i Nådendal.

Värmeanskaffningens bränslen 2017

(2262 GWh)

Fjärrvärmens ursprung

Fjärrvärme produceras vid kärnkraftverket i Nådendal, vid biovärmecentralen i Oriketo och vid Kakola värmepumpanläggning. Dessutom finns det i Åbo pellets- och oljedrivna reserv- och toppvärmecentraler som används om störningar uppstår och under kalla vintertider.

Anskaffning och utsläpp

Värmens utsläpp/såldenergi 336,5 kgCO2/MWh

Fjärrkylans utsläpp/såldenergi 15,0 kgCO2/MWh

Ångans utsläpp/såld energi 350 kgCO2/MWh

Elenergins ursprung

Elens ursprungsfördelning har räknats ut med hjälp av Finlands nationella residualmix som meddelas av Energimyndigheten och med hjälp av den ursprungsgaranti som Åbo Energi skaffat. Den nationella residualmixen för 2017 har ännu inte publicerats  och uppgiften uppdateras under sommaren 2018. Detta beskriver situationen 2016.

Residualmixen innehåller el producerad med fossila bränslen och kärnkraft samt den andel av produktionen av förnybar el som inte har sålts med ursprungsgaranti.

CO2-utsläppen för den el som Åbo Energi säljer är i genomsnitt 215 g/kWh. Mängden kärnbränsle som användes i Finland år 2016 var i genomsnitt 0,83 mg/kWh.