Turku Energia työnantajana

Turku Energia työnantajana

Hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen tavoitteemme. Tavoitteen saavuttaaksemme toteutamme suunnitelmallista ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa, jossa keskiössä ovat työterveys ja -turvallisuusasiat, osaamisen kehittäminen, harrastus- ja virkistystoiminnan tukeminen sekä työhyvinvoinnin säännöllinen seuranta.

 

Vuoden 2017 aikana Turku Energia -konsernin henkilöstökapasiteetti oli keskimäärin 278 henkilötyövuotta (279). Vakituisessa työsuhteessa oli 260 (264), määräaikaisessa 19 (15) ja osa-aikatyössä 16 (18) henkilöä. Vakituiseen työsuhteeseen rekrytoitiin vuoden aikana 7 (10) henkilöä. 10 (15) vakituista työsuhdetta päättyi vuonna 2017, joista 8 (12) henkilöä jäi eläkkeelle. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 47 v 9 kk (48 v 3 kk). Henkilöstöstä kolmannes saavuttaa eläkeiän seuraavan vuosikymmenen aikana. Tulevaisuuden haasteenamme on uusien ammattilaisten rekrytointi ja sitouttaminen sekä osaamisen ja tietämyksen siirtäminen uusille työntekijöille.

Turku Energiassa on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä toiminnalla. Noudatamme työhyvinvointistrategiaa, joka kattaa työterveys- ja turvallisuusasiat. Työhyvinvointistrategiamme mukaan toimintamme perustuu korkeaan osaamiseen ja toimialan luonteen vuoksi toiminnassa edellytetään erityisen korkeaa turvallisuustasoa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoitteet kirjataan vuosittain päivitettävään työhyvinvointiohjelmaan.

Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia myös harrastus- ja virkistystoimintaa tukemalla. Työnantajan tarjoamien vakioliikuntavuorojen ja -paikkojen lisäksi henkilöstöllämme on käytössä liikunta- ja kulttuurietu. Järjestämme myös yhteisiä virkistystapahtumia. Henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailla toimitalossa sijaitsevassa henkilöstöravintolassa. Harrastus- ja virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2017 keskimäärin 144 eur/ hlö (415).

Työntekijöillä, toimihenkilöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä on omat Energiateollisuus ry:n kanssa sovitut työehtosopimukset. Lisäksi kullakin henkilöstöryhmällä on oma paikallinen sopimuksensa.

Osaamisen kehittäminen avaintekijä

Osaamisen kehittämiseen panostetaan Turku Energiassa järjestelmällisesti. Henkilöstön kehittämistä ohjataan kolmevuotisella osaamisresurssien hallintaohjelmalla. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainedellytys sille, että yhtiön strategian mukaiset tavoitteet toteutuvat. Yksikkö- ja toimintokohtaiset osaamistavoitteet laaditaan konsernin menestymisen kannalta olennaiset osaamisalueet huomioiden. Osaamista rakennetaan systemaattisesti sekä koko konsernin että liiketoimintojen näkökulmasta katsottuna. Alaisen ja esimiehen välillä vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa määritellään koulutus- ja kehittämistarpeet. Edistämme henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja työnkiertoa. Panostamme myös esimiestyön kehittämiseen, koska hyvällä johtamisella tiedetään olevan suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin.

Henkilöä kohden koulutuspäiviä oli vuonna 2017 3,9 päivää (3,9). Koulutukseen investoitiin henkilöä kohden 1423 eur (1770). Keskeisimmät koulutusteemat olivat tekninen ja kaupallinen ammattikoulutus sekä työturvallisuuskoulutus. Henkilöstön ammattitaitoa on laajennettu edelleen myös oppisopimuskoulutuksen avulla. Lisäksi työnohjaukseen ja hiljaisen tiedon siirtämiseen luodaan systemaattisia toimintatapoja.

Motivoivaa palkitsemista

Konsernin palkitsemisjärjestelmä kattaa koko henkilöstön ja tukee osaltaan liiketoimintastrategian toteuttamista. Palkitsemisjärjestelmä on huomioitu osana johtamisjärjestelmää. Kokonaisvaltaisella palkitsemisella ja harkituilla kannustimilla lisätään Turku Energian houkuttelevuutta myös tulevaisuuden työntekijöitä rekrytoitaessa. Konsernin keskeiset palkitsemiselementit ovat tehtävän vaativuuteen perustuva peruspalkka sekä henkilökohtaiset palkanosat. Lisäksi koko henkilöstö on mukana tulospalkkiojärjestelmässä. Muita keskeisiä palkitsemiskokonaisuuteen liittyviä tekijöitä konsernissa ovat hyvät kehittymismahdollisuudet, joustavat työaikajärjestelyt ja työsuhteen pysyvyys. Tulospalkkioita maksettiin vuonna 2017 0,47 milj. euroa (0,24). Loppuvuodesta konsernissa käynnistettiin suorituksen johtamisen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on uudistaa suorituksen johtamisen toimintamalli ja varmistaa siten strategian ja arvojen jalkautuminen päivittäiseen toimintaan sekä luoda edellytykset palkitsemisen kehittämiselle yksilöllisempään suuntaan.

Tasa-arvoinen työpaikka

Turku Energian työhyvinvointistrategia ja johtamisjärjestelmä tukevat tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumista työpaikalla. Pyrkimyksenä on kokonaisvaltainen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjinnän ehkäiseminen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen keinot on kirjattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Konsernin tasa-arvotyöryhmä on todennut konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen olevan kokonaisuutena hyvällä tasolla.

Konsernin yhteinen yhteistoiminnan neuvottelukunta kokoontui vuoden 2017 aikana neljä kertaa. Henkilöstöllä on edustaja sekä Turku Energian johtoryhmässä että hallituksessa. Myös aloitetoimintaan kannustetaan erilaisin kampanjoin.

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan tarkasti

Turku Energiassa toteutetaan kolmen vuoden välein henkilöstötutkimus, jonka perusteella tunnistetaan kehitystarpeita erityisesti johtamiseen, työn hallintaan ja palkitsemiseen liittyen. Henkilöstötutkimuksen välivuosina liiketoimintokohtaisilla työhyvinvointikyselyillä kartoitetaan Turku Energian henkilöstön tyytyväisyyttä työn tekemisen edellytyksiin, henkilöstön kehittämiseen, keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä työmotivaatioon. Työhyvinvointikyselyn työhyvinvointi-indeksi vuonna 2017 oli 3,79 (3,94), joka jää hieman työhyvinvointiohjelmaan asetetusta tavoitearvosta 4,2.

Työterveyspalveluidemme tavoitteenamme on kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa ja tukea henkilöstön työkykyä. Panostimme työterveyshuoltoon henkilöä kohden keskimäärin 628 eur/hlö (691). Hankimme työterveyspalvelut Suomen Terveystalo Oy:ltä. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Turku Energialle on luotu varhaisen tuen malli, jonka tavoitteena on mm. edistää puheeksi ottamisen kulttuuria yrityksessä. Esimiehiä kannustetaan käymään varhaisen tuen keskusteluja alaistensa kanssa. Varhaisen tuen keskustelujen ja sairauspoissaolojen hälytysrajojen ylityksien suhdelukuna laskettavaa keskustelujen käymisastetta seurataan kvartaalitasolla. Vuonna 2017 varhaisen tuen keskustelujen käymisaste konsernissa ylsi sataan prosenttiin.

Henkilöstön sairauspäivien kokonaismäärä vuonna 2017 oli 12,3 päivää/henkilötyövuosi, joka on noin päivän enemmän kuin vuonna 2016. Sairauspoissaolojen trendi konsernissa on kuitenkin ollut viime vuosina laskeva. Yhtiössä pyritään aktiivisesti käyttämään osa-sairauspäivärahaa, korvaavaa työtä ja työkokeiluja henkilöstön sairauslomalta työhön paluun edistämiseksi.

Panostamme ennakoivaan työsuojeluun

Työtapaturmien määrä kasvoi, mutta ne olivat pääsääntöisesti edellisvuotta lievempiä. Vuonna 2017 työtapaturmia sattui yhteensä 26 (19) kappaletta. Näistä yli yhden päivän poissaoloon johtaneita työtapaturmia oli 8 (9) kappaletta. Tapaturmista aiheutuneiden sairauslomien keskimääräinen pituus oli 35,3 päivää, mikä on kutakuinkin sama kuin edellisenä vuotena. Työtapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden laski edellisvuoteen verrattuna 18,4 (20,5).

Panostamme Turku Energiassa ennakoivaan työsuojeluun. Pyrimme tunnistamaan ja estämään mahdollisia vaaratilanteita etukäteen ns. läheltä piti -ilmoitusten avulla. Kannustamme henkilöstömme jäseniä tekemään ilmoituksen työturvallisuutta vaarantavan tilanteen ilmoitusjärjestelmäämme. Vuonna 2017 läheltä piti -ilmoituksia tehtiin 200 kpl (298 kpl). Käytössä on myös turvallisuushavaintojen raportointi korjattavien epäkohtien tunnistamiseksi. Turvallisuushavaintoja tehtiin vuoden 2017 aikana yhteensä 134 kpl (194).

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, ja olemme mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa. Myös alihankkijoiden ja urakoitsijoiden turvallinen työskentely on meille tärkeää. Turku Energiassa on käytössä vakioturvallisuusasiakirjat, joita noudatetaan kaikissa tilaajan ja urakoitsijan välisissä verkonrakentamiseen tai ylläpitoon liittyvissä työkohteissa tai muissa toimeksiannoissa. Lisäksi Turku Energia järjestää tarpeen mukaan urakoitsijoille kohdennettuja turvallisuuskoulutuksia, kuten kaivuutyöt, verkon käyttötyöt ja työskentely verkostojen läheisyydessä.

Turku Energian työsuojelutoimikunta avustaa linjaorganisaatiota työsuojeluun liittyvissä toimenpiteissä ja suunnittelussa vuosittain laaditun työsuojelun ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimikunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2017. Näissä kokouksissa käsiteltiin mm. kaikki Turku Energian työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet.

Henkilöstö graafeina

Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön ikäjakauma sukupuolittain

Henkilöstön vaihtuvuus 2013-2017

Sukupuolijakauma työntekijäryhmittäin

Henkilöstön sukupuolijakauma

Henkilöstön peruskoulutusjakauma

Sairauspoissaolot

Sukupuolijakauma yksiköittäin

Sosiaalisen vastuun mittarit